Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/115
Nhan đề: Tin học ứng dụng
Tác giả: Sưu tầm Internet
Từ khoá: Hệ thống thông tin
Thông tin địa lý
Mô hình dữ liệu
Cấu trúc dữ liệu
Sưu tầm 2012
Năm xuất bản: 2012
Tóm tắt: Cung cấp khái niệm về hệ thống thông tin; khái niệm cơ sở dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu bản đồ số.
Định danh: 0
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BGTinHocUngDung.pdf6.44 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.