Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/157
Nhan đề: Cây Địa hoàng
Tác giả: Nguyễn, Thị Linh
Từ khoá: Cây Địa hoàng
Thực vật
Sưu tầm 2013
Năm xuất bản: 2008
Tóm tắt: Trình bày đặc điểm thực vật, công dụng, giá trị, kỹ thuật nhân giống và chăm sóc cây địa hoàng.
Định danh: http://10.0.7.10:8888/dspace/handle/123456789/157
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Cay_dia_hoang.pdf15.64 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.