Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/159
Nhan đề: Giáo trình sửa chữa tivi
Từ khoá: Sửa chữa ti vi
Mạch
Màn hình
Âm thanh
Sưu tầm 2013
Năm xuất bản: 2008
Định danh: http://10.0.7.10:8888/dspace/handle/123456789/159
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Giao_trinh_Sua_chua_ti_vi.pdf1.54 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.