Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2145
Nhan đề: Soil Science & management
Tác giả: Plaster, Edward J
Từ khoá: Soil Science
Management
ĐTTT
Sưu tầm 2017
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: New York : Thomson - Delmar learning
Mô tả: 384 tr.
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2145
Bộ sưu tập: Chương trình tiên tiến

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SOIL SCIENCE & MANAGEMENT(BINH).pdf63.22 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.