Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2147
Nhan đề: The Art of Public Speaking
Tác giả: Lucas, Stephen E
Từ khoá: Public Speaking
Art
ĐTTT
Sưu tầm 2017
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: MacGraw-Hill
Mô tả: 382 tr.
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2147
Bộ sưu tập: Chương trình tiên tiến

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
THE ART OF PUbLIC ........(N).pdf66.6 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.