Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2150
Nhan đề: Trees of Laos and Vietnam: A field guide to 100 economically or ecologically important species
Tác giả: Hoàng Văn, Sâm
Nathavong, Khamseng
KeBler, P.J.A
Từ khoá: Trees
Ecologically
Economically
ĐTTT
Sưu tầm 2017
Năm xuất bản: 2004
Mô tả: 148 tr.
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2150
Bộ sưu tập: Chương trình tiên tiến

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TREES OF LAOS AND ...(R).pdf15.82 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.