Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/2279
Nhan đề: Ảnh hưởng của điều kiện xử lý đến hiệu quả hóa lỏng bột gỗ Keo Lai (Acacia hybrid)
Tác giả: Vũ Mạnh, Tường
Từ khoá: Bột gỗ
hoá lỏng gỗ
Tạp chí số 4 - 2016
Keo lai
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2279
ISSN: 1859 - 3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
13. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ ĐẾN HIỆU QUẢ HOÁ LỎNG.pdf104.4 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.