Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/2400
Nhan đề: Thách thức trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình
Tác giả: Bùi Thị Minh, Nguyệt
Phạm Thị, Huế
Bùi Thị, Sen
Từ khoá: Hiệu quả sản xuất kinh doanh
Công ty lâm nghiệp
Tạp chí số 3 - 2015
Chính sách đóng cửa rừng tự nhiên
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2400
ISSN: 1859 - 3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.