Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/2522
Nhan đề: Áp dụng công nghệ tin học trong công tác giảng dạy môn toán kinh tế tại trường Đại học Lâm nghiệp
Tác giả: Vũ Khắc, Bảy
Từ khoá: Tạp chí số 4 - 2013
Bài toán vận tải
Quy hoạch tuyến tính
Thuật toán đơn hình
Thuật toán phân phối
Toán kinh tế
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://172.16.20.10:8888/dspace/handle/123456789/2522
ISSN: 1859 - 3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.