Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4265
Nhan đề: Nghiên cứu hiệu quả kinh tế và tác động môi trường của một số Mô hình Nông lâm kết hợp tại viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc xã Phú Hộ - thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ
Tác giả: Lê Quốc, Doanh
Nguyễn Văn, Chung
Từ khoá: Luận văn
Nông lâm kết hợp
Mô hình
Hiệu quả kinh tế
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4265
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
THS1201_Nguyen Van Chung.pdf835.88 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.