Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4273
Nhan đề: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất những nội dung cơ bản quy hoạch Lâm nghiệp huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai
Tác giả: Trần Hữu, Viên
Nguyễn Mạnh, Hồng
Từ khoá: Luận văn
Quy hoạch lâm nghiệp
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4273
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
THS1211_Nguyen Manh Hong.pdf979.02 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.