Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4274
Nhan đề: Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên ở một số tỉnh miền núi phía Bắc từ số liệu các OĐVNCST
Tác giả: Vũ Tiến, Hinh
Đào Xuân, Tới
Từ khoá: Luận văn
Rừng tự nhiên
Đặc điểm cấu trúc
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4274
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
THS1212_Dao Xuan Toi.pdf1.04 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.