Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4275
Nhan đề: Ứng dụng công cụ (GIS), ảnh viễn thám (RS) và các chỉ tiêu kinh tế - sinh thái để quy hoạch phát triển Lâm nghiệp tổng thể bền vững huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
Tác giả: Hoàng Sỹ, Động
Nguyễn Thị, Ngà
Từ khoá: Luận văn
Quy hoạch lâm nghiệp
Ảnh viễn thám
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4275
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
THS1213_Nguyen Thi Nga.pdf717.8 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.