Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4280
Nhan đề: Nghiên cứu bệnh hại rễ Keo Tai tượng (Acacia mangium) làm cơ sở đề xuất các biện pháp quản lý dịch bệnh tại Yên Bái
Tác giả: Phạm Quang, Thu
Nguyễn Thành, Hưng
Từ khoá: Luận văn
Keo Tai tượng
Dịch bệnh
Bệnh hại rễ
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4280
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
THS1218_Nguyen Thanh Hung.pdf2.24 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.