Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5224
Nhan đề: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng rừng Keo tai tượng (Acacia mangium) tại Quảng Trị
Tác giả: Võ Đại, Hải
Trần Anh, Hải
Từ khoá: Keo tai tượng
Chất lượng rừng
Kỹ thuật lâm sinh
Năng suất
Lâm học
Luận văn
ThS4298
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 83 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5224
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4298.pdf2.64 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.