Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5225
Nhan đề: Nghiên cứu kỹ thuật chọn, tạo giống cây Giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis A.Chev) tại Đoan Hùng, Phú Thọ
Tác giả: Võ Đại, Hải
Lê Xuân, Sơn
Từ khoá: Lâm học
Kỹ thuật chọn giống
Cây giổi ăn hạt
Đoan Hùng
Luận văn
ThS4301
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 60 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5225
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4301.pdf2.12 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.