Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5228
Nhan đề: Lập kế hoạch quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng (FSC) cho Công ty TNHH MTV LN & DV Hương Sơn, Hà Tĩnh
Tác giả: Bùi Thế, Đồi
Vũ, Nhâm
Hoàng Xuân, Tài
Từ khoá: Lâm học
Tiêu chuẩn FSC
Kế hoạch
Quản lý rừng bền vững
Luận văn
ThS4306
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 79 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5228
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4306.pdf3.47 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.