Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5231
Nhan đề: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển trồng rừng cung cấp gỗ lớn ở tỉnh Phú Thọ
Tác giả: Hà Quang, Anh
Võ Đại, Hải
Mạc Mạnh, Đang
Từ khoá: Lâm học
Rừng trồng gỗ lớn
Giải pháp
Thực trạng
Phú Thọ
Luận văn
ThS4311
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 81 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5231
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4311.pdf1.59 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.