Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5233
Nhan đề: Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và đa dạng loài cho một số trạng thái rừng tự nhiên tại Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Tác giả: Cao Thị Thu, Hiền
Phan A, Sinh
Từ khoá: Lâm học
Đa dạng loài
Trạng thái rừng tự nhiên
Đặc điểm cấu trúc
Điện Biên
Luận văn
ThS4314
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 74 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5233
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4314.pdf2.66 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.