Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5234
Nhan đề: Đánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế một số mô hình rừng trồng Keo tại Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Tác giả: Trần Việt, Hà
Phạm Văn, Đức
Từ khoá: Hiệu quả kinh tế
Trồng keo
Sinh trưởng
Mô hình rừng
Công ty lâm nghiệp Xuân Đài
Luận văn
ThS4317
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 59 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5234
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4317.pdf5.55 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.