Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5239
Nhan đề: Nghiên cứu, đánh giá trữ lượng cacbon trên mặt đất bằng ảnh viễn thám radar tại khu rừng ngập mặn Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Trọng, Bình
Nguyễn Văn, Tùng
Từ khoá: Lâm học
Rừng ngập mặn Cần Giờ
Trữ lượng cacbon
Ảnh viễn thám Radar
Luận văn
ThS4322
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 63 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5239
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4322.pdf2.48 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.