Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5240
Nhan đề: Nghiên cứu đề xuất một số nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2025
Tác giả: Trần Hữu, Viên
Nguyễn Văn, Tuyến
Từ khoá: Lâm học
Chí Linh
Quy hoạch lâm nghiệp
Đề xuất
Luận văn
ThS4324
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 101 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5240
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4324.pdf1.99 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.