Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5303
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chi phí năng lượng riêng và chất lượng sản phẩm khi gia công lỗ bậc trên máy phay CNC DMG 635
Tác giả: Đặng Thiện, Ngôn
Nguyễn Văn, Hiếu
Từ khoá: Năng lượng
Máy phay CNC DMG 635
Chất lượng sản phẩm
Kỹ thuật cơ khí
Thông số
Luận văn
ThS3404
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 102 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5303
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS3404.pdf3.34 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.