Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5304
Nhan đề: Nghiên cứu động học và động lực học cơ cấu cắt hom của máy trồng sắn
Tác giả: Trần Thị, Thanh
Trần Văn, Sơn
Từ khoá: Kỹ thuật cơ khí
Máy trồng sắn
Động lực học
Cơ cấu cắt hom
Động học
Luận văn
ThS3412
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 75 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5304
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS3412.pdf3.41 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.