Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5305
Nhan đề: Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến năng suất hàn khi hàn thép không gỉ với thép cacbon
Tác giả: Đặng Thiện, Ngôn
Hà Anh, Huy
Từ khoá: Thông số
Thép cacbon
Kỹ thuật cơ khí
Thép không gỉ
Năng suất hàn
Luận văn
ThS3413
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 147 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5305
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS3413.pdf6.25 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.