Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5306
Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của các dòng keo lai (Acacia auriculiformis x Acacia mangium) trồng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc
Tác giả: Trần Quang, Bảo
Hồ Thị, Huệ
Từ khoá: Keo Lai
Rừng phòng hộ Xuân Lộc
Sinh trưởng
Đặc điểm
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 81 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5306
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS3416.pdf3.67 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.