Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5309
Nhan đề: Một số giải pháp nhằm thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Oai - TP Hà Nội
Tác giả: Lê Trọng, Hùng
Trần Đình, Huân
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Xây dựng nông thôn mới
Thanh Oai
Luận văn
ThS4003
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 123 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5309
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4003.pdf1.11 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.