Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5310
Nhan đề: Giải pháp phát triển chăn nuôi gà thịt trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần Thị Thu, Hà
Cao Bằng, Tường
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Chăn nuôi
Mỹ Đức
Luận văn
ThS4016
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 98 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5310
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4016.pdf1.42 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.