Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5311
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn huyện Yên Khánh - Ninh Bình
Tác giả: Nguyễn Thị Hải, Ninh
Phạm Thị, Đào
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Sản xuất lúa
Hiệu quả kinh tế
Giải pháp
Yên Khánh
Luận văn
ThS4017
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 83 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5311
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4017.pdf1.5 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.