Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5314
Nhan đề: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa
Tác giả: Lê Trọng, Hùng
Nguyễn Văn, Thương
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam
Cho vay
Rủi ro tín dụng
Luận văn
ThS4058
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 98 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4058.pdf1.09 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.