Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5317
Nhan đề: Quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Tác giả: Nguyễn Quang, Hà
Nguyễn Khắc, Hòa
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp,
Cưỡng chế thuế
Nợ thuế
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Chi cục thuế
Luận văn
ThS4069
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 104 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5317
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4069.pdf1.49 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.