Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5318
Nhan đề: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty cao su Đồng Nai từ năm 2016 - 2020
Tác giả: Nguyễn Văn, Tuấn
Nguyễn Huy, Thanh
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Tổng công ty Cao su
Chiến lược kinh doanh
Đồng Nai
Luận văn
ThS4076
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 123 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5318
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4076.pdf1.78 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.