Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5320
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sản xuất lúa quy mô nông hộ tại huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn Thị Hải, Ninh
Phạm Thị Kiều, Anh
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Quy mô nông hộ
Sản xuất lúa
Cần Thơ
Luận văn
ThS4078
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 76 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5320
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS4078.pdf1.66 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.